İslam’ın Şartları Kaçtır?

1-     Kelime-i Şehadet getirmek

2-     Namaz kılmak

3-     Zekât vermek

4-     Oruç tutmak:

5-     Haccetmek

Bu 5 şart Müslümanlara farz kılınmıştır.

Anlamları Nedir?

1-     Kelime-i Şehadet getirmek: ‘’Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu’’ (Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed (as) onun kulu ve resulüdür.)

2-     Namaz kılmak: Ergenliğe girmiş akıllı her Müslümana günde beş vakit namaz kılmak farzdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: ‘’Namaz kılan kıyamette kurtulur, kılmayan perişan olur.’’ (Taberani)

3-     Zekât vermek: Nisap miktarı yani borçlarını düştükten sonra alacaklarıyla beraber elinde 96 gr altın veya bu bedelde para veya ticari malı olanın malının kırkta birini zekât olarak vermesi farzdır.

Depremzede 2 bebek, DNA testiyle ailelerine kavuşturuldu Depremzede 2 bebek, DNA testiyle ailelerine kavuşturuldu

4-     Oruç tutmak: Ramazan ayında bir ay oruç tutmak farzdır.

5-     Haccetmek: Mekke şehrine gidip gelinceye kadar geride bıraktığı ailesini geçindirmeye yetecek maldan fazla kalan para ile oraya gidecek kimsenin ömründe bir kere Kâbe-i şerifi tavaf etmesi ve Arafat’ta vakfeye durması farzdır.

Hadis ve Ayetlerle İslam’ın Şartları

Bu konuda birçok hadis ve ayet bulunmaktadır. Örneğin;

Peygamberimiz (s.a.v.) İslam’ın şartlarıyla alakalı, “İslam dininin beş temel esası vardır. Bunlar; Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun elçisi olduğuna iman etmek, zekât vermek, hacca gitmek, oruç tutmak ve namaz kılmaktır,” demiştir.

İslam’ın kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’de de bu konu Bakara Suresi’nin 177. Ayetinde ve Nisa Suresi’nin 136. ayetinde anlatılmaktadır.

İslam’ın şartlarından sonra bir Müslümanın öğrenmesi gereken bilgi imanın şartlarıdır.

İman’ın Şartları Kaçtır?

1-     Allah’a iman

2-     Meleklere iman

3-     Kitaplara iman

4-     Peygamberlere iman

5-     Ahiret gününe iman

6-     Kadere ve kazaya iman

Anlamları Nedir?

1-     Allah’a iman: Allah vacibü’l-vücud’tur. Bütün varlıkları O yaratmıştır. O’ndan başka ilah yoktur. Allah; zaman ve mekândan tenzih edilmiştir. O, hiçbir şeye benzemez.

2-     Meleklere iman: Melekler de insanlar gibi Allah’ın kullarıdır. Onlara bir cinsiyet atfedilmemiştir. Nurdan yaratılmışlardır.

3-     Kitaplara iman: Allah insanlara 104 tane kitap indirmiştir. Bunlardan yüz tanesi küçük, dört tanesi ise büyük kitaplardır. 10’u Hz. Âdem’e (as), 50’si Hz. Şit’e (as), 30’u Hz. İdris’e (as), 10’u Hz. İbrahim’e (as) Allah tarafından indirilmiştir. Dört büyük kitap ise şu Peygamberlere indirilmiştir: Hz. Musa’ya (as) Tevrat, Hz. Davud’a (as) Zebur, Hz. İsa’ya (as) İncil ve Hz. Muhammed’e (as) Kur’an.

4-     Peygamberlere iman: Peygamberlerin ilki Hz. Âdem (as) ve sonuncusu Hz. Muhammed (as)’dır. Bu ikisinin arasında 124 binden fazla peygamberin olduğuna iman edilir.

5-     Ahiret gününe iman: Dört büyük melekten biri olan Hz. İsrafil Sûr borusunu üfleyerek kıyamet gününün geldiğini haber verecektir. Sonrasında ise bütün ölenler dirilecek ve hesaba çekildikten sonra Cennet ve cehenneme gidecektir.

6-     Kadere ve kazaya iman: Hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine inanmak.

İmanın Şartlarıyla İlgili Ayet ve Hadisler Nedir?

İman'ın Şartlarıyla Alakalı Ayetler ve Hadisler

Bu konuyla ilgili pek çok ayet ve hadis bulunmaktadır. Örneğin;

 - Rad Suresi'nin 16. Ayetinde Allah’a iman anlatılmaktadır.

 - İnfitar Suresi, 10-12. Ayette ise Meleklere imandan bahsedilir.

 - Şura Suresi, 51. Ayet Kitaplara iman ile alakalıdır.

 - Nisa Suresi'nin 164. Ayeti ise Peygamberlere imanla ilgilidir.

 - Bakara Suresi, 214. Ayeti Ahiret varlığına iman ve Talak Suresi'nin 3. Ayeti ise Kadere iman ile alakalıdır.

İslam dinini kabul eden ve akil baliğ olan herkes bu şartları bilmeli ve iman etmelidir.